Zakres działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Uprawnienia i obowiązki Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego określone są ściśle w art. 83 ust 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nadzoruje prawidłowość robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych, poprzez:

 1. Przyjmowanie zawiadomień o terminie rozpoczęcia budowy.
 2. Wstrzymywanie robót budowlanych, wykonywanych bez pozwolenia na budowę lub niezgodnie z pozwoleniem lub przepisami.
 3. Nakładanie obowiązków zmierzających do legalizacji samowolnie wykonywanych budów i innych robót budowlanych, sprawdzanie wykonania tych obowiązków, zatwierdzanie projektu budowlanego zamiennego i udzielanie pozwolenia na wznowienie robót.
 4. Wydawanie nakazów rozbiórki, w sytuacjach, gdy legalizacja nie jest możliwa.
 5. Wydawanie pozwoleń na użytkowanie i przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania wybudowanych obiektów.
 6. Nakładanie kar za niezgodne z pozwoleniem wykonanie robót budowlanych.
 7. Nakładanie kar za użytkowanie obiektu bez pozwolenia na użytkowanie albo zawiadomienia o zakończeniu budowy.
 8. Nadzorowanie wykonywania okresowych  kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego.
 9. Wydawanie nakazów usunięcia stwierdzonych w obiekcie budowlanym nieprawidłowości.
 10. Wydawanie nakazów rozbiórki obiektu nieużytkowanego lub niewykończonego i nienadającego się do odbudowy, remontu lub wykończenia.
 11. Wydawanie nakazów opróżnienia budynku grożącego bezpośrednio zawaleniem.
 12. Sprawdzanie wykonania obowiązku niezwłocznego usunięcia istniejącego w obiekcie budowlanym zagrożenia.
 13. Przyjmowanie zawiadomień o katastrofach budowlanych, wyjaśnianie ich przyczyn i prowadzenie postępowań w tych sprawach.
 14. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i składanie wniosków o ukaranie z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie

Adres
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a
63-700 Krotoszyn
Telefon
Godziny urzędowania
pon 8:00 – 16:00
wt. – pt. 7:15 – 15:15
Bezpośrednia obsługa interesantów:
pon. – pt. 8:00 – 13:00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
przyjmuje w poniedziałki w godz. 11:00 – 14:00