Załatwianie spraw

Wszystkie sprawy przesyłane drogą pocztową bądź dostarczane bezpośrednio do sekretariatu Inspektoratu są rejestrowane w Dzienniku Korespondencji.

Następnie zostają przekazane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, po czym zgodnie z dyspozycją zostają przekazane do odpowiedniego stanowiska pracy.

W Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego sprawy załatwia się w formie pisemnej. W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.

Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz z czynności w terenie sporządza się, o ile nie jest dla nich przewidziana forma protokołu, notatki służbowe lub czyni adnotacje w aktach, jeżeli uzyskane tą drogą wiadomości lub informacje mają znaczenie w załatwianej sprawie. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy.

Sprawy załatwia się wg kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnie bez łączenia pism z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli załatwienie sprawy w określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego terminie nie jest możliwe, postępuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami Kpa, tzn. wyznacza się dodatkowy termin do jej załatwienia.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie

Adres
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a
63-700 Krotoszyn
Telefon
Godziny urzędowania
pon 8:00 – 16:00
wt. – pt. 7:15 – 15:15
Bezpośrednia obsługa interesantów:
pon. – pt. 8:00 – 13:00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
przyjmuje w poniedziałki w godz. 11:00 – 14:00