Ochrona danych osobowych

Inspektor Ochrony Danych/Klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej zwanym RODO) informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie z siedzibą przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a, 63-700 Krotoszyn

Kontakt z Administratorem możliwy jest:
  • listownie: ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a, 63-700 Krotoszyn
  • e-mail: paulina.gorska@pinbkrotoszyn.pl
  • tel. 62 725-37-10

Inspektor Ochrony Danych

Administrator w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie
informuje, że Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie z siedzibą przy ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a, 63-700 Krotoszyn jest pani Monika Król.

Kontakt z Inspektorem możliwy jest:
  • listownie: ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a, 63-700 Krotoszyn
  • e-mail: iod@pinbkrotoszyn.pl
  • tel. 796730137

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego w przepisów prawa.

Pan/Pani, których dane dotyczą, mają prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
  • żądania usunięcia danych, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane oraz gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionowana jest prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub gdy Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Pana/Pani dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krotoszynie

Adres
ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10a
63-700 Krotoszyn
Telefon
Godziny urzędowania
pon 8:00 – 16:00
wt. – pt. 7:15 – 15:15
Bezpośrednia obsługa interesantów:
pon. – pt. 8:00 – 13:00

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
przyjmuje w poniedziałki w godz. 11:00 – 14:00